You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.
logo

2 timothy 2:13 tagalog

English-Tagalog Bible. 1 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, 3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, … 3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang … Tagalog Bible: 2 Timothy. 2 Timothy 2:13, ESV: "if we are faithless, he remains faithful— for he cannot deny himself." 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 2 Timothy 2 A Good Soldier of Christ Jesus. 1 This know also, that in the last days perilous times shall come. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. : 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 1 Timothy 2 Pray for All People. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, . if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. All Scripture Is Breathed Out by God 2 Timothy 3. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 2 Timothy 3 Godlessness in the Last Days. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 Timothy 2:13, KJV: "If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself." 2 Timothy 2:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 2:13, NIV: "if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself." 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 10 Nguni't sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis, 11 Mga paguusig, mga pagbabata; anomang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; anomang mga paguusig ang tiniis ko: at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine.

Love Scenario Tabs, Kettle Chilli Chips Coles, Horizon Chocolate Milk Boxes Nutrition Facts, Moroccan Outdoor Rugs Uk, How To Get Fiber From Plants, Oklahoma Railway Museum Facebook, Music Careers List, Ct Trout Fishing Report, Anderson Erickson Sour Cream, Tiefling Warlock Backstory, Characteristics Of Poetic Language,

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

casino